KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı


KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı
KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla “KOBİ Finansman Destek Programı”nı hayata geçirdi.

Program kapsamında, KOBİ’ler, bankalardan kullandıkları işletme, makine-teçhizat ve acil destek kredilerinde KOSGEB tarafından belirlenen oranda destek alabilecek.

KOBİ Finansman Destek Programından kimler faydalanabilir?

Programdan, Türkiye’de faaliyet gösteren ve KOBİ tanımına uyan işletmeler yararlanabiliyor.

KOBİ Finansman Destek Programı Destek miktarı ne kadar?

İşletme kredilerinde, KOSGEB tarafından faiz desteği olarak kredi tutarının yüzde 20’si, makine-teçhizat kredilerinde yüzde 30’u ve acil destek kredilerinde ise yüzde 50’si karşılanıyor.

KOBİ Finansman Destek Programı Destek başvurusu nasıl yapılır?

KOBİ’ler, programdan yararlanmak için KOSGEB’e başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, KOSGEB’in internet sitesi üzerinden veya KOSGEB’e bağlı il müdürlüklerine yapılabilecek.

Programın amacı nedir?

Programın amacı, KOBİ’lerin finansman sorunlarını çözerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını ve uluslararası düzeyde rekabet etmelerini sağlamak.

Programın etkisi ne olacak?

Programın, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, bu işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Programın sonuçları ne oldu?

Programın hayata geçirilmesinin ardından, KOBİ’lerden gelen talepler arttı. Program kapsamında, 2023 yılının ilk 9 ayında 10 binin üzerinde KOBİ’ye 10 milyar liraya yakın kredi desteği sağlandı.

Programın devam etmesi durumunda, KOBİ’lerin finansman sorunlarının çözümüne ve bu işletmelerin ekonomiye daha fazla katkıda bulunmasına yardımcı olması bekleniyor.

İşletme Türü Kredi Türü Kredi Üst Limiti Destek Puanı Azami Kredi Vadesi
Girişimci İşletmeler İşletme Kredisi 50.000 TL 10 18 Ay
Makine Teçhizat Kredisi 36 Ay
KOSGEB Girişimcileri İşletme Kredisi 300.000 TL 3 36 Ay
Teknolojisini Ticarileştiren İşletmeler (Finansal Kiralama) Makine Teçhizat Kredisi 2.500.000 TL 12 36 Ay
Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler İşletme Kredisi 2.500.000 TL 12 36 Ay
Acil Destek Kredisi İşletme Kredisi Destek kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra Komitesince belirlenir. 36 Ay

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı Başvuru Formu

İlk başvuru Bankalara yapılacak olup İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.

Mevzuat

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Program; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeyler ini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştir mek amacıyla, işletmelerin finansal kuruluşlardan finansman temin edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından destek sağlanmasına yönelik hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Program, 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımla nan KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Programda geçen,

 1. …1
 2. …2
 3. Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler: Paydaş kurum/kuruluşlar ile belirlenen, imalat sanayi işletmeleri öncelikli olmak üzere bölgelerin ekonomik kalkınmasına katkı verecek işletmeleri,3

ç) Destek Programı: KOBİ Finansman Destek Programını,4

 1. Destek puanı: Bu destek programı kapsamında, işletmelerin faydalanabilecekleri azami faiz/kar payı puan oranlarını,5
 2. Finansal Kiralama Kuruluşu: 13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımla nan

6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamında finansal kiralama işlemi yapabileceği belirtilenlerden KOSGEB’in protokol imzaladığı kuruluşları,6

 1. …7
 2. …8 ğ) …9 h) …10 ı) …11
 3. Finansal Kuruluş: Kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ve finansal kiralama kuruluşlarını,12
 4. Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeleri,
 5. İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetme lik ” kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımla nan

2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

 1. İşletme türleri: Destek Programı kapsamında faiz/kar payı desteğinden yararlanabilecek işletmeleri,
 2. KBS: kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini,13
 3. KOBİ Bilgi Beyannamesi: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımla nan

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi,14

 1. KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı nı, ö) KOSGEB Girişimcileri: Halkbank ile yapılan protokol kapsamında belirlenen işletmeleri,15
 2. Protokol: Bu Destek Programı kapsamında, KOSGEB ile kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ve Finansal Kiralama Kuruluşları arasında yapılan protokolü,16
 3. Teknolojisini Ticarileştiren İşletme: Ar-Ge ve yenilik faaliyetini başarı ile tamamladığı nı

belgeleyen işletmeleri,17

 1. Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini,

ş) Yenilik (İnovasyon): Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygula ma, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını,18

 1. Yerli makine: 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 no.lu tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesine sahip makine teçhizatı,

ifade eder.

Desteğe ilişkin hususlar

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar

MADDE 4 – (1) Finansal kuruluş tarafından işletmelere kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde,

KOSGEB tarafından belirlenen koşullarda destek verilir.19

 • İşletmelerin türleri; faaliyet alanı, özellikleri ve daha önce yararlandıkları destek türüne göre, “Girişimci İşletmeler”, “KOSGEB Girişimcileri” ve “Teknolojisini Ticarileşt iren İşletmeler” ve “Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler” olarak KOSGEB tarafından Birden fazla işletme türü kapsamına giren işletmeler, en yüksek limite sahip işletme türü limitlerinden yararlanır. 20
 • KOSGEB ile finansal kuruluşlar arasında destek programının uygulanmasında ihtiyaç

duyulacak konuları içeren bir protokol imzalanır.21

 • İşletmeler, faiz/ kar payı desteğinden krediyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan faiz/ kar payı desteğini birden fazla kullanabilir. Üç yıllık süre tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, işletmenin daha önce kulland ığı destek kredisinden kalan borç tutarı ile kullanacağı kredinin tutarı toplamı, işletme için tanımlanan kredi üst limitini aşamaz.
 • Acil Destek Kredisinde bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen kısıt
 • Faiz/kar payı desteği geri ödemesiz olarak uygulanır.

Destek programından yararlanma koşulu

MADDE 5 – (1) Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; KBS’de kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olması gerekir.22

 • Destek Programında tanımlanmış işletme türleri faiz/kar payı desteğinden

Acil Destek Kredisi uygulamalarında işletme türlerinden birine girme şartı aranmaz.23

 • Destek programından yararlanabilecek işletme türleri; 24
  1. Girişimci İşletme
  2. Bölgesel Öncelikli İşletme
  3. Teknolojisini Ticarileştiren İşletme ç) KOSGEB Girişimcileri
 • Uygulanacak Acil Destek Kredisine ilişkin olarak;25
  1. Destek kapsamı, üst limit ve destek oranı KOSGEB İcra Komitesi tarafından KBS’de kayıtlı tüm işletmeler bu destekten yararlanabilir.
  2. İşletmeler, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca belgelendirilmesi durumunda Acil

Destek Kredisinden faydalanabilirler.

Program kapsamındaki kredi türü, kredi üst limit ve destek puanları MADDE 6 – (1)…26

(2)…27

(3) Destek programından yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile destek puanı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:28

 

İşletme Türü

 

Kredi Türü

 

Kredi Üst Limiti

 

Destek Puanı

Azami Kredi Vadesi
 

Girişimci İşletmeler

İşletme Kredisi  

50.000 TL

 

10

18 Ay
Makine Teçhizat Kredisi 36 Ay
KOSGEB Girişimcileri (Halkbank) İşletme Kredisi 300.000 TL 3 36 Ay
Teknolojisini

Ticarileştiren

İşletmeler (Finansal Kiralama)

Makine Teçhizat Kredisi  

2.500.000 TL

 

12

 

36 Ay

Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler  

İşletme Kredisi

 

2.500.000 TL

 

12

 

36

Acil Destek Kredisi İşletme Kredisi Destek kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra Komitesince belirlenir. 36 Ay

(4)…29

 • Girişimci İşletme için kredi üst limiti, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinc i derecede şehit yakını olması durumunda 000 (yetmişbin) TL’dir.30
 • Makine-teçhizat kredisi ve finansal kiralamasında; yerli makine-teçhizat için işletmeye 2 (iki) ilave puan
 • İşletme ve Makine Teçhizat Kredilerinde kredi üst limiti, her iki kredi için de kullanılab i lir toplam tutardır. İşletme belirlenen kredi üst limiti dâhilinde krediyi işletme ve makine teçhizat için kullanabileceği gibi sadece İşletme Kredisi veya sadece Makine Teçhizat Kredisi olarak da
 • Acil Destek Kredisi için tahsis edilmiş üst limit, İşletme Kredisi ve Makine-Teçhizat Kredisi/finansal kiralama için işletme türü bazında belirlenmiş kredi üst limitlerine dâhil değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve değerlendirme, destek ödemesi, takip, sorumluluk ve taahhütlerin izlenmesi, İzleme ve Sonlandırma

Başvuru ve Değerlendirme MADDE 7 – (1) …31 (2)…32

(3)…33

(4) Desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışını içeren bir protokol KOSGEB ile Finansal kuruluşlar ve gerek duyulması halinde diğer kurum/kuruluşlar arasında düzenlenir.34

Kosgeb Destek ödemesi

MADDE 8 – (1) Destek ödemesi, destek programının uygulama esaslarında belirtilen usuller dâhilinde yapılır.35

Takip, sorumluluk ve taahhütlerin izlenmesi MADDE 9 – (1) …36

 • Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu Finansal kuruluşa ait olup buna ilişkin hususlar, tarafların sorumluluklarını da içerecek şekilde Finansal kuruluş ile işletme arasında yapılacak sözleşmede yer alır.

İzleme ve Sonlandırma

Madde 10 – (1) Destek programından faydalanan işletmenin izlenmesine yönelik hususla destek programının uygulama esaslarında belirlenir.37

(2)…38

 • Destek programının sonlandırılması gereken haller ve sonlandırma ile ilgili iş ve işlemler destek programının uygulama esaslarında 39

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Genel hükümler Madde 11- (1) …40 (2)…41

 • Faiz/kar payı desteği kapsamında alınan makine teçhizat, kredi vadesi süresince başka bir gerçek veya tüzel kişiye satılamaz, kiralanamaz,
 • Finansal kuruluş ile işletme arasındaki kredi sözleşmesinin değiştirilerek, kredi vadesinin ve taksit tutarlarının değişmesi durumunda KOSGEB, başlangıçta belirlenen destek miktarı ve süresini aşmayacak şekilde faiz/kar payı desteği ödemesi 42
 • Vergi, sosyal güvenlik primi yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
 • Kullanılmış makine ve teçhizat için faiz/kar payı desteği
 • Bir işletme, tek bir makine teçhizat için birden fazla Finansal kuruluştan kredi
 • Kredi programı çerçevesinde Finansal kuruluş tarafından verilecek krediler Türk Lirası cinsinden kullandırılır. 43

(9)…44 (10)…45 (11)…46

Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi

MADDE 12- (1) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.

Uygunsuzluk

MADDE 13- (1) Bu destek programı kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Destek Programı uygulama esasları

MADDE 14 – (1) Destek Programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu destek programı KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.

1 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 2 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 3 2019-13 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

4 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

5 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

6 2020-44  No’lu İcra Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

7 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 8 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 9 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 10 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 11 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 12 2020-44 No’lu İcra Kararı ve../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

13 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 14 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 15 2019-13 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

16 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

17 2019-13 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve ….   sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

 

18 2020-44  No’lu İcra Kararı ve../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

19 2019-13 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi “Madde 4-(1) Banka tarafından işletmelere kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilir”

20 2019-13 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi “Madde 4-(2) İşletmelerin türleri; faaliyet alanı, özellikleri ve daha önce yararlandıkları destek türüne göre, “Girişimci İşletmeler” ve “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” olarak KOSGEB tarafından belirlenir.”

21 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir.

22 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi “KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel ve bu Progra mda tanımlanmış işletme türlerine giren işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilir. Acil Destek Kredisi kullanacak işletmeler için bu Programda tanımlanmış işletme türlerinden birine girme şartı aranmaz.”

23 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 24 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 25 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 26 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 27 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır.

28 2019-05 No’lu ve 2019-13 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi:

KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile taban puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

* Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.””

 

29 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 30 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 31 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 32 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 33 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 34 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 35 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 36 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 37 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 38 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 39 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 40 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. 41 2019-05  No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır.

42 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi “Banka ile işletme arasındaki kredi sözleşmesinin değiştirilerek, kredi vadesinin ve taksit tutarlarının değişmesi durumunda KOSGEB, başlangıçta belirlenen destek miktarı ve süresini aşmayacak şekilde Kredi Faiz Desteği ödemesi yapar.”

43 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi “Kredi programı   çerçevesinde Banka tarafından verilecek krediler Türk Lirası cinsinden kullandırılır.” 44 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır.

45 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır.

46 2019-05 No’lu İcra Komitesi Kararı ve ../../…. Tarih ve …. sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*